Behövs testamente i Spanien?

En av de frågor som ofta återkommer bland spaniensvenskar som kontaktar vår advokatbyrå är om det behövs ett spanskt testamente som garanterar att sina arvingar verkligen får ärva huset/ radhuset/ lägenheten som ägs i Spanien? 

Svaret är att ett spanskt testamente behöver inte uprättas. Från och med 17 augusti 2015 gäller den Europeiska Arvsförordningen, som stadgar att nationalitetsprincipen inte är tillämplig längre, utan man tillämpar lagen av landet i vilket den avlidne var bosatt och folkbokförd. 

Kortfattat så innebär det följande:

 • Om den avlidne var svensk medborgare vid dödsfallet och hade sin hemvist i Sverige, avgörs frågan av Sveriges Arv Enligt svensk arvsordning ska tillgångarna, oberoende av i vilket land de befinner sig, ärvas av efterlevande makalmake och bröstarvingarna. I avsaknad av bröstarvingar är det den avlidnes föräldrar som ärver och i avsaknad av dem är det nästa led, alltså syskonen, osv. 

 • Om den avlidne ej lämnat efter sig några arvsberättigade, ärver, enligt Sveriges Ärvdabalken, den Allmänna Arvsfonden i Sverige. 
                                                                            
 • Sedan 1988 finns särskilda regler i Sverige för efterlevande makes arvsrätt samt bestämmelser angående “efterarvingar” och “särkullbarn”. 

En annan aspekt av frågan är: 

Är det rådligt att ha testamente överhuvudtaget? Svenskt eller spanskt sådant? Eller ett i Sverige och ett i Spanien? 

Om en svensk medborgare flyttar till ett annat land och byter folkbokföringsadress, kommer lagen i det landet att tillämpas på arvet. Om den svenska medborgaren önskar att svensk lag skall tillämpas efter sitt bortgång bör hen upprätta ett testamente. 

Alla testamenten får/kan återkallas, modifieras, annulleras. I princip är det möjligt att upprätta ett nytt testamente varje dag. 

Den svenska och spanska lagstiftningen är ganska lika, ändå existerar det några skillnader, de främsta är: 

 • Att det spanska testamentet, i princip, alltid undertecknas i närvaro av en Notarius Publicus som i sin tur, inom 24 timmar, måste underrätta det Centrala Testamentregistret i Madrid.
    
 • Att det svenska testamentet är ett privat dokument som ej behöver registreras hos någon myndighet för dess giltighet. Naturligtvis, behövs två vittnen som närvarar vid undertecknandet. Först i samband med bouppteckning skall sagda testamente uppvisas för dödsbodelägarna (som har rätt att klandra det inom laga fristen). 

Beträffande kostnaderna är det svenska alternativet billigare om du har kunskap och gör den själv.  

Under de 45  år vi haft spansk advokatbyrå i Stockholm, har vi hjälpt tusentals svenska och spanska klienter att lösa och iordningställa sina arv i Spanien. Bland dessa klienter finns de som efterlämnat makela, barn, särkullsbarn, barnbarn, syskon, föräldrar m.m. Några av dem hade upprättat testamente, andra inte. Vissa hade upprättat testamente i båda länderna. Men de allra flesta hade ej upprättat något testamente alls. Vilket inte har påverkat arbetet med arvskiftet, eftersom svenska Ärvdabalken gäller i Spanien. 

Till sist några ord angående arvsskatt i Spanien: 

 • Om den avliden svenske medborgaren hade sin hemvist i Sverige, ska arvingarna betala arvsskatt i Spanien rörande det tillgångar den avlidne hade i Spanien vid dödstillfället. Medan tillgångarna i Sverige är numera arvsskattebefriade för makela och bröstarvingar. 
           
 • Om den avlidne svensken hade sin hemvist i Spanien, ska arvingarna betala arvsskatt i Spanien för de tillgångar den avlidne hade där och övriga tillgångar var det må finnas i världen.

 • Den eventuella arvsskatten i Spanien påverkas inte om testamente funnits eller ej. Det avgörande är kvarlåtenskapens värde och släktband mellan arvlåtare och arvtagare. 

Det är inte alldeles enkelt att på några korta rader ge klarhet angående arvsskatten i Spanien, eftersom varje enskilt fall är unikt, därför är ni välkomna att ringa eller mejla oss för konsultation.